Gweithio i ni

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Occupational Therapist Service Lead MHSOP

Band 7

Prif leoliad
Occupational Therapy
Gradd
Band 7
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
001-AHP229-0921
Gwefan
University Hospital Llandough
Tref
Llandough Cardiff
Cyflog
£40,057 - £45,839 per annum
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
07/12/2021 23:59

GOFALU AM BOBL – CADW POBL YN IACH

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y BIP) yn Fwrdd Iechyd Di-fwg. Mae ysmygu wedi’i wahardd ar bob un o safleoedd y BIP. Felly ni chaiff staff ysmygu ar dir yr ysbyty nac ar unrhyw eiddo arall y BIP.

Ceidw’r BIP yr hawl i gau’r swydd wag hon ar ôl 24 awr os derbynnir nifer fawr o ymgeiswyr addas. Felly rydym yn eich annog i wneud cais yn fuan er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr holl ohebiaeth sy’n gysylltiedig â recriwtio drwy’r cyfrif e-bost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiant, lle mae gan bob aelod o staff ymdeimlad o berthyn. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn mynd ati i chwilio am ystod amrywiol o ymgeiswyr. Rydym yn gwerthfawrogi ein gwahaniaethau ac yn eirioli, yn meithrin ac yn cefnogi amgylchedd gweithio cynhwysol lle mae staff yn trin ei gilydd ag urddas a pharch. Anelwn at greu amgylchedd gweithio teg lle y gall pob unigolyn gyflawni ei botensial waeth beth fo'i anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, crefydd neu gredo, beichiogrwydd a mamolaeth neu briodas a phartneriaeth sifil statws.

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg


 

Are you ready for a change? A rare and exciting opportunity has arisen for a motivated and enthusiastic Occupational Therapist to join our team within Cardiff and Vale University Health Board. 

This post will be based within our Mental Health Service for Older People (MHSOP) in purpose built facilities in  the University Hospital Llandough.  This is a band 7 post which, along with a well established team of  occupational therapists and support staff, will lead and develop this service working collaboratively with the multidisciplinary team.  The post holder will hold a clinical caseload and share service lead responsibilities alongside another Occupational Therapy Service Lead. The service covers the community, day and in-patient settings with individuals as well as their families and carers. 

This is a unique post where there is opportunity to shape the role and the team.  The role has the potential to draw upon the full range of occupational therapy skills and would suit candidates from a variety of clinical backgrounds. A knowledge of the Model of Human Occupation (MOHO) and the Allen’s Cognitive Disability Model  would be beneficial.  The occupational therapy service within Cardiff and Vale has a strong culture of professional leadership; it is committed to the development of its workforce and will actively support the post holder to develop into the full scope of the role.  This post is based within mental health services and will benefit from joining an experienced group of staff with a strong professional network across mental health services. The service actively supports supervision and staff wellbeing.

We are looking for someone who shares our values that:

   • We care about the people we serve and the people we work with
   • We trust one another
   • We respect each other
   • We take personal responsibility
   • We treat people with kindness
   • We act with integrity

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

We actively welcome informal enquiries and encourage you to visit our team.

Armed Forces CovenantStonewall Top 100 EmployerApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - SilverStonewall Hyrwyddwr Amrywiaeth Diversity Champion

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Jenny Pinkerton - Clinical Lead Occupational Therapist

jenny.pinkerton@wales.nhs.uk

02921824891

or

Clare Noble - Occupational Therapy Service Lead

Clare Milward - Occupational Therapy Service Lead

02921825834